کامپیوتری

اینترنت، کدنویسی و نوجوانان؛ چگونه از کودکان و نوجوانان مراقبت کنیم؟

اینترنت، کدنویسی و نوجوانان؛ چگونه از کودکان و نوجوانان مراقبت کنیم؟ یکی از مهمترین مصادیق مشکلات روانی ناشی از وجود اینترنت در زندگی روزمره، اضطراب، دلشورگی و نگرانی است به طوری که امروزه در…
فهرست