قوانین و مقررات

قوانین و مقررات
بخش اول: کلیات
ماده ۱- به منظور رعایت اختصار در این آئین نامه منظور از کلمات :
(سازمان) سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و (اداره کل) اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و (آموزشگاه) آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد و (کارآموز) کارآموز آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد می باشد .
ماده ۲- هرکارآموز موظف است درطی دوره آموزشی موازین اسلامی واخلاقی و مقررات سازمان و آموزشگاه مربوطه را به ترتیب زیر مراعات نماید.
الف : رعایت ادب و احترام و حسن برخورد نسبت به موسس و مدیر و مربی … و دیگر کارکنان آموزشگاه
ب : رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر کارآموزان و اجتناب از شوخی و حرکات غیر معقول در طول ساعات حضور در آموزشگاه
ج : حضور به موقع و مستمر در آموزشگاه (مطابق برنامه تعیین شده) و خروج از آن در پایان ساعات مقرر

تبصره: خروج کارآموزان از آموزشگاه تنها با موافقت رسمی مسئولین آموزشگاه و در صورت لزوم با درخواست کتبی ولی یا قیم قانونی کارآموز و ارائه دلایلی منطقی امکان پذیر می باشد.

ماده ۳-کارآموز موظف است مطابق برنامه تدوین شده از طرف آموزشگاه در برنامه های آموزشی ( تئوری و عملی ) حضور داشته باشد .
ماده ۴-کار آموز موظف به رعایت بهداشت و نظافت شخصی و همکاری گروهی با سایر کارآموزان و مسئولین ذیربط (موسس ، مدیر و مربی) در امور زیر می باشد .
الف: پاکیزه نگهداشتن فضای آموزشگاه
ب : انجام امور عمومی کارگاه آموزشی ، از قبیل نظافت کارگاه و تجهیزات و لوازم آموزشی برابر استاندارد

ماده ۵-کارآموز موظف به استفاده از لباس مناسب و رعایت شئونات اسلامی می باشد .
بخش دوم: مقررات مربوط به غیبت
ماده ۶- عدم حضور کارآموز در آموزشگاه در ساعات تعیین شده جهت فراگیری، مهارت، حرفه یا رشته معینی که قبلاً در آن ثبت نام نموده است، غیبت محسوب می شود .
عدم حضور مکرر و یا متناوب کارآموز بر حسب نوع آن موجب محرومیت هائی خواهد شد که در آئین نامه مشخص گردیده است .
ماده ۷- غیبت موجه به آن دسته از غیبت هائی اطلاق می گردد که با اطلاع و اجازه قبلی از آموزشگاه و یا بدون اطلاع و اجازه قبلی و بعلت حوادث پیش بینی نشده (بیماری ، فوت بستگان و … ) پیش آید صورت گیرد.

تبصره: در مواردی که غیبت با اجازه قبلی آموزشگاه نباشد ارائه گواهی و یا مدرک معتبر الزامی است .

ماده ۸- در صورت غیبت موجه آموزشگاه همکاری لازم را برای جبران مهارت عقب افتاده کارآموز خواهد نمود .
ماده ۹- غیبت غیر موجه به آن دسته از غیبت هائی اطلاق می گردد که بدون اطلاع و اجازه قبلی آموزشگاه و بدون عذر موجه باشد .
ماده ۱۰- درصورت غیبت غیر موجه (پیش از ۳ روز یا ۵ جلسه) در طول دوره و افت آموزشی و مردود شدن در آزمونهای پایان دوره ، کار آموز هیچگونه حقی در مورد استفاده از دوره های آموزشی آتی و جبرانی نخواهد داشت و مسئولیتی نیز متوجه آموزشگاه نخواهد بود .
ماده ۱۱- درمواردیکه آموزشگاه بخواهد برای مدتی معین و بنا به دلایلی موجه که به تائید سازمان رسیده باشد (این مدت زائد بر ۲ سال نمی تواند باشد) فعالیت آموزشی خود را متوقف نماید. موظف است دوره آموزشی جاری خود را به تمام برساند و درصورتیکه آموزشگاه قبل از اختتام دوره آموزشی تعطیل گردد. ضمن اعلام به سازمان باید توافق کتبی کلیه کارآموزان را اخذ و نسبت به باز پرداخت شهریه آنان نیز اقدام نماید .
موسس موظف است کلیه مدارک مربوطه را به سازمان ارائه نماید .
ماده ۱۲- آموزشگاه موظف است جهت مطلع نمودن سرپرست یا قیم کارآموز (چنانچه کارآموز کمتر از ۱۵ سال تمام سن داشته باشد) از غیبتش در هنگام ثبت نام ، آدرس ، شماره تلفن و نمونه امضاء را جهت دریافت گواهی غیبت اخذ نماید .
اصولاً قرار داد کارآموزی در اینگونه موارد فیمابین آموزشگاه و سرپرست یا قیم کارآموز منعقد خواهد شد .
ماده ۱۳-کارآموز موظف است علت غیبت خود را به آموزشگاه اعلام نماید لذا در صورت موجه بودن با ارائه گواهی در کلاس حضور یابد .
ماده ۱۴- آموزشگاه موظف است بعد از سه روز غیبت غیر موجه (متوالی یا متناوب) کارآموز ، نسبت به تسلیم اخطاریه وی و یا راسال رونوشت آن به والدین کارآموز (چنانچه کار آموز کمتر از ۱۵ سال سن) داشته باشد اقدام نماید .

تبصره ۱: در صورتیکه کارآموز بعلت بی نظمی و غیبت یا تاخیر و رود و تعجیل در خروج قبلاً تا دو اخطار داشته باشد و مجدداً اقدام به غیبت غیر موجه و یا بی نظمی نماید از آموزشگاه اخراج خواهد شد .
تبصره ۲: اخراج کارآموزان خاطی زیر نظر کمیته ای متشکل از موسس ، مدیر آموزشگاه ، مربی و نماینده سازمان صورت خواهد گرفت.
تبصره ۳: حق اعتراض برای کارآموز اخراجی محفوظ است و یا ارائه مدارک کافی دال بر رد تخلفات و … به سازمان بررسی و تصمیم گیری لازم بعمل خواهد آمد .
ماده ۱۵- در صورتیکه کارآموزی پس از ثبت نام از شرکت در دوره انصراف حاصل نماید حداکثر تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختی را دریافت نماید در صورتیکه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهریه به کارآموز منوط به موافقت موسس آموزشگاه خواهد بود .
ماده ۱۶- درصورتیکه کارآموز درحین دوره کارآموزی بنابه دلایلی از ادامه دوره کارآموزی خودداری نماید لازم است با ذکر دلایل مراتب را کتباً به آموزشگاه اعلام نماید بدیهی است درصورت وجود دلایل موجه با ارائه مدارک به سازمان موضوع بررسی و تصمیم گیری خواهد شد .
ماده ۱۷- کوشش و توجه در حفظ و مراقبت از وسایل خویش و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشی

تبصره: بدیهی است چنانچه کارآموز خسارتی به وسایل و ساختمان واحد آموزشی یا سایر کارآموزان وارد آورد باید خسارت وارده را جبران نماید .

فهرست